Przeczytasz w 10 min.
Przeczytano 16 554 razy
Ostatnia aktualizacja 2023-12-29

Przyłącze energetyczne do działki lub domu - poradnik

Przyłącze energetyczne do działki lub domu - poradnik

Na etapie projektowania domu każdy inwestor  musi złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia obiektu do zewnętrznej infrastruktury technicznej. Na podstawie wydanych warunków oraz podpisanej umowy z dystrybutorem energii energetycznej możemy uzbroić działkę budowlaną w prąd. Procedur formalnych nie odkładajmy na ostatnią chwilę, ponieważ prace przyłączeniowe mogą trwać od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. Dlatego w poniższym artykule podpowiadam, jak wygląda procedura realizacji przyłącza energetycznego oraz na jakie kwestie warto zwrócić uwagę. Zapraszam!

Łączy nas napięcie

Chcesz wiedzieć więcej? Dołącz do społeczności i zadawaj pytania!

Zarejestruj się

Przyłącze energetyczne – dystrybutorzy sieci – Krok 1

Każdy nowo stawiany budynek powinien zostać podłączony do miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz energetycznej. W rzeczywistości nie zawsze mamy możliwość wykonania takich przyłączy elektrycznych, wówczas problem należy rozwiązać na działce inwestora (np. wykonanie studni głębinowej, przydomowej oczyszczalni ścieków etc.). Tego nie można powiedzieć o przyłączu energetycznym, zgodnie z przepisami Prawa energetycznego zakład energetyczny ma obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Warunkiem koniecznym jest spełnienie wytycznych zawartych w umowie.

Podstawą wszelkich działań związanych z uzyskaniem przyłącza energetycznego jest odnalezienie dystrybutora sieci elektrycznej działającego na terenie planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Na terenie naszego kraju działa aż czterech głównych operatorów sieci dystrybucyjnej (OSD), którzy dostarczają prąd do większości gospodarstw domowych, należą do nich:

 • Tauron Dystrybucja SA
 • PGE Dystrybucja SA
 • Enea Operator Sp. z o.o.
 • Energa – Operator SA

Dystrybutor jest właścicielem sieci i odpowiada za stan infrastruktury energetycznej na naszym terenie, głównie za bezpieczeństwo i jakość dostaw energii elektrycznej oraz za odczyt liczników energii elektrycznej. Procedura przyłączenia elektrycznego domu do sieci elektroenergetycznej rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletnego wniosku o warunki przyłączenia u dystrybutora sieci elektrycznej, który jest zarządcą na naszym terenie.

dom łączy nas napięcie

Zdj. 1. Zanim przystąpimy do budowy domu, warto wystąpić do gestorów sieci o warunki techniczne przyłączenia

Wniosek o określenie warunków przyłączenia elektrycznego do domu, działki i niezbędne warunki techniczne – Krok 2

Na etapie projektowania budynku należy wystąpić o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Formularz wniosku o warunki przyłączenia do sieci energetycznej pobieramy ze strony naszego dystrybutora lub w jego punkcie obsługi klienta (każde przedsiębiorstwo energetyczne ma własne wzory wniosków). Wybieramy wniosek o określenie warunków przyłączenia właściwy dla przyłączenia do sieci dystrybucyjnej o napięciu do 1 kV.

We wniosku znajdziemy wymóg podania danych osobowych, adres planowanej inwestycji – tam z uwagi na brak dokładnego adresu podajemy numer działki ewidencyjnej, obręb i kod pocztowy. W dalszej części wniosku należy podać wnioskowaną moc przyłączeniową przyłączenia budynku do sieci, przewidywany roczny pobór zużycia energiioraz spodziewany termin rozpoczęcia poboru. Taką informację powinniśmy każdorazowo uzgodnić z projektantem branżowym, który bierze udział w projektowaniu rozwiązań instalacyjnych na etapie realizacji projektu budowalnego. Aby wniosek o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej został szybko rozpatrzony, pamiętajmy o prawidłowym wypełnieniu formularza oraz uzupełnieniu go o dokumenty zgodnie z wytycznymi przedsiębiorstwa.

Wniosek o warunki przyłączenia do sieci energetycznej – niezbędne dokumenty

Do wniosku o warunki przyłączenia do sieci energetycznej należy dołączyć:

 • Tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym będą użytkowane urządzenia i instalacje elektryczne, czyli wypis z księgi wieczystej (zazwyczaj wystarczy podanie numeru elektronicznej księgi wieczystej) lub akt notarialny nabycia nieruchomości (w przypadku współwłasności wymagana jest pisemna zgoda współwłaściciela na przyłączenie), umowa najmu lub dzierżawy.
 • Plan zabudowy sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z zaznaczeniem obrysu projektowanego budynku wraz ze zlokalizowaniem szafki z licznikiem energii elektrycznej.
 • Załączniki uzupełniające – tzn. jeśli prowadzimy działalność gospodarczą w przyłączanym obiekcie, potrzebny będzie odpis nadania NIP, REGON oraz wpis do KRS lub CEIDG.

Wniosek możemy złożyć osobiście w punkcie obsługi klienta. Wpisanie niepełnych danych spowoduje, że dostaniemy pismo z prośbą u ich uzupełnienie – co wydłuża proces wydania warunków technicznych przyłączenia. Zgonie z przepisami Prawa Energetycznego przedsiębiorstwo powinno wydać warunki przyłączenia w ciągu 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku. Jeśli przyłączenie jest możliwe, to wraz z warunkami otrzymamy projekt umowy o przyłączenie do sieci.

Przyłączenie do sieci energetycznej – umowa – Krok 3

Po spełnieniu warunków stawianych przez zakład energetyczny należy podpisać umowę o przyłącze elektryczne. Każda ze stron ma obowiązki, z których musi się wywiązać, zanim dojdzie do finalizacji umowy, są to między innymi:

 • Realizacja prac montażowo-budowlanych
 • Wykonanie instalacji odbiorczej w przyłączanym obiekcie
 • Uiszczenie opłaty za przyłącze elektryczne
 • Zgłoszenie gotowości instalacji do odbioru

Warto wspomnieć, że umowa może mieć charakter bezinwestycyjny i inwestycyjny. Pierwsza dotyczy sytuacji, w której sieci energetyczna jest w zasięgu naszej działki. Tutaj termin realizacji przyłącza zależy w dużym stopniu od nas. Musimy zatem podpisać umowę, przygotować instalację wewnętrzną (w budynku i na działce) zgodnie z warunkami przyłączenia, zgłosić ją po uprzednim uzgodnieniu układu pomiarowego i wreszcie podpisać umowy o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej.

Łączy nas napięcie

Zainteresował Cię temat? Dołącz do społeczności i wkręć się w dyskusję.

Zarejestruj się


Umowy inwestycyjne są zawierane wtedy, gdy dystrybutor musi ponieść koszt związany z rozbudową sieci przesyłowej, np. poprzez wymianę istniejącego uzbrojenia terenu, wykonanie stacji transformatorowej etc. Ze względu na szerszy zakres prac budowlano-instalacyjnych czas oczekiwania na przyłączenie może być znacznie dłuższy niż w przypadku umowy bezinwestycyjnej. Każdorazowo otrzymujemy 30 dni na podpisanie zaproponowanej umowy o przyłączenie do sieci energetycznej. Jeśli formalności się wydłużają i potrzebujemy więcej czasu, możemy podpisać umowę później – konieczne będzie złożenie dodatkowego wniosku (przedsiębiorstwo przygotuje wówczas nowy projekt umowy). W tym rozwiązaniu zyskujemy dodatkowe 2 lata na zawarcie umowy o przyłączenie do sieci energetycznej, ponieważ tyle czasu są ważne warunki przyłączenia, licząc od daty doręczenia ich wnioskodawcy. Jeśli jej w tym okresie nie podpiszemy, trzeba będzie rozpocząć całą procedurę od początku.

stacja transformatorowa

Zdj 2. Stacja transformatorowa jest elementem sieci elektroenergetycznej przeznaczonym do przetwarzania napięcia z wyższego na niższe

Przyłącze energetyczne – Krok 4

Gdy przedsiębiorstwo wykona niezbędne dla przyłączenia prace projektowe i budowlano-montażowe wyszczególnione w umowie, tzn. wykonanie złącza kablowego ZK w granicy działki (w złączu umieszcza się bezpieczniki główne) – realizujemy dalszą procedurę formalną. Samo wykonanie przyłącza energetycznego nie jest równoznaczne z jego uruchomieniem. To następuje dopiero po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii lub umowy kompleksowej i zamontowaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika energii elektrycznej). Do właściciela nieruchomości należy w tym czasie wykonanie odpowiedniej instalacji wewnętrznej – na czas budowy montuje się tablicę tymczasową, ta z koeli służy jako zasilanie placu budowy. Po zakończeniu budowy tablicę rozdzielczą montuje się wewnątrz budynku, w wydzielonej przestrzeni instalacyjnej.

W trakcie umowy mamy bowiem możliwość (podobnie jak w przypadku dostawy gazu) zamówienia usługi dystrybucji energii i sprzedaży oddzielnie – wraz z wyborem taryfy energetycznej. Dystrybutora nie możemy zmieniać, ale sprzedawcę energii elektrycznej owszem. Zawieramy wówczas dwie odrębne umowy: jedną z dystrybutorem, a drugą ze sprzedawcą energii. Jednak najczęściej zawieramy umowę kompleksową na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej u jednego dostawcy. Umowę najlepiej więc podpisać w momencie, gdy zaczynamy budowę i będziemy korzystać z przyłącza tymczasowego zasilania placu budowy lub docelowego przyłącza energetycznego.

Zapoznaj się także z artykułem "Umowa na wykonanie usług remontowo-budowlanych. Co powinna zawierać?". 

Ile kosztuje przyłącze energetyczne?

Tak jak wspominałem we wcześniejszym akapicie, wraz z warunkami technicznymi otrzymujemy od dystrybutora energii elektrycznej umowę przyłączeniową - w której dystrybutor określa końcowy termin wykonania przyłącza wraz z opłatą przyłączeniową. Mówimy tutaj o wykonaniu przyłącza energetycznego, które w świetle prawa budowlanego określa odcinek od sieci energetycznej do złącza kablowego ZK w granicy działki.

Jeśli chodzi o terminy wykonania przyłącza - w umowach dystrybutorzy z reguły wpisują daty zawyżone, a realny termin wykonania przyłącza może być znacznie krótszy. Na przyłącze energetyczne trzeba czekać od jednego do sześciu miesięcy. Jednak ostateczny termin zostaje uzależniony od warunków pogodowych, obciążenia dystrybutora energii elektrycznej, a także od warunków terenowych.

Łączy nas napięcie

Masz pytania? Zarejestruj się i zadaj je naszej społeczności!

Dołącz do nas

Reasumując, finalna cena przyłącza energetycznego zależeć będzie od:

 • Rodzaju zamontowanego przyłącza (przyłącze napowietrzne czy ziemne),
 • Mocy przyłączeniowej (zazwyczaj jest to około 12-16 kW),
 • Długości przewodów (czyli właściwie odległości budynku, od sieci elektroenergetycznej),
 • Kosztów prac wykonanych przy montażu przyłącza,
 • Danego sprzedawcy i jego cennika.

Tak więc za przyłącze do 200 m możemy zapłacić odpowiednio:

 • Jeśli będzie to kablowe przyłącze energii elektrycznej – cena waha się pomiędzy 90-120 zł za każdy 1 kW mocy przyłączeniowej. Zatem za standardowe przyłącze o mocy 14 kW zapłacimy ok. 1 260 – 1 400 zł.
 • Natomiast, jeśli będzie to przyłącze napowietrzne przyłącze energetyczne – cena przyłącza elektrycznego waha się pomiędzy 50, a 80 zł za każdy 1 kW mocy przyłączeniowej. Standardowe przyłącze o mocy 14 kW będzie wydatkiem rzędu 700 – 1 260 zł. Ostateczna cena może wzrosnąć w przypadku trudnych warunków montażowych (np. ciasna zabudowa i obecność większej liczby mediów).

Wielu dystrybutorów zastrzega, że cena za przyłączenie może wzrosnąć o 30 proc. jeśli docelowe przyłącze przekracza 200 mb. Jednak z tak długimi przyłączami energetycznymi możemy się spotkać zdecydowanie na obrzeżach miast oraz na wsiach, gdzie nie występuje  dobrze uzbrojona sieć energetyczna. Warto wspomnieć, że od złącza kablowego musimy również wykonać wewnętrzną linię zasilającą (WLZ) do budynku, a dokładniej do rozdzielni elektrycznej, co również wiąże się z dodatkowymi kosztami po stronie inwestora.

 

Komentarze (6)

Czytaj także:

Wentylacja mechaniczna w domu – opinie eksperta

Wentylacja mechaniczna w domu – opinie eksperta

Jakie rodzaje mechanicznej wentylacji są obecnie dostępne na rynku

Więcej
Monitoring wizyjny a prawo do prywatności. Co mówią przepisy (RODO, Kodeks cywilny, Kodeks karny)

Monitoring wizyjny a prawo do prywatności. Co mówią przep

Kamery a prawo do prywatności. Dowiedz się jakie przepisy prawne do

Więcej
Umowa na wykonanie usług remontowych i budowlanych. Co powinna zawierać?

Umowa na wykonanie usług remontowych i budowlanych. Co po

Jak zabezpieczyć się przed kosztownymi błędami przy budowie domu? D

Więcej
Jak dobrze i niedrogo zmienić instalację elektryczną w system Inteligentnego Domu?

Jak dobrze i niedrogo zmienić instalację elektryczną w sy

Inteligentny dom kojarzy Ci się z dużymi wydatkami i inwazyjnym rem

Więcej
Ogrzewanie podłogowe elektryczne- co powinniśmy wiedzieć?

Ogrzewanie podłogowe elektryczne- co powinniśmy wiedzieć?

Coraz więcej inwestorów budujących dom, zastanawia się nad wyborem

Więcej
Wybór gniazd i łączników do domu — banał czy wyzwanie?

Wybór gniazd i łączników do domu — banał czy wyzwanie?

Pytanie, które może wydawać się banalne, jeszcze kilkanaście lat te

Więcej