Załóż konto

(Wymagane)

Nick
Numer telefonu

Hasło powinno składać się z przynajmniej 8 znaków.

(Wymagane)

Hasło

(Wymagane)

Hasło

Regulamin

Administratorem danych osobowych podawanych przez Ciebie w ww. formularzu rejestracji jest TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu . Kontakt z administratorem możliwy jest listownie, pocztą e-mail na adres [email protected]. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Roksanę Lejpamer, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

Szczegółowe dane administratora: TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-612) przy ul. Jaworskiej 13, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000022407, NIP 897-000-96-78, kapitał zakładowy 22 199 200,00 PLN.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usługi Konta – przez okres jego prowadzenia (art. 6 ust. 1 lit b RODO); realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych w szczególności wynikających z przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną dotyczących rozpatrywanych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres określony w przepisach prawa; dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); marketingu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, przy czym Administrator zaprzestanie przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych, gdy przestaniesz korzystać z jego usług. Masz prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego o prawnie uzasadniony interes. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Portalu. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia rejestrację Konta.

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez TIM S.A. w związku z korzystaniem przez Ciebie z Portalu oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce prywatności Portalu.

Czytaj więcej

Rezygnuję z rejestracji konta

Załóż konto