Wycinka drzew na działce – podstawa prawna na 2021

Wycinka drzew na działce – podstawa prawna na 2021

Czy mogę wyciąć drzewo na swojej posesji? Czy aktualnie taka wycinka drzew jest dozwolona? Czy muszę prosić kogoś o zgodę? Odpowiedź na te oraz inne nurtujące pytania znajdziecie Państwo w poniższym artykule.

Na dzień dzisiejszy przedmiotowe zagadnienie zostało uregulowane w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Ostatnia nowelizacja obejmująca proces wycinki drzew weszła w życie w dniu 17 czerwca 2017 r. Wcześniej  przez niedługi okres obowiązywała kontrowersyjna nowelizacja ww. aktu prawnego (tzw. Lex Szyszko), która uprawniała obywateli do wycinania drzew na własnej posesji bez uzyskania żadnych zezwoleń. Jej skutki okazały się jednak na tyle duże, że dość szybko z pomysłu się wycofano i wprowadzono zmiany, o których mowa poniżej.

Wycinka drzew – zgłoszenie – kiedy jest wymagane?

Z nowelizacji wynika, że jeśli chcemy ściąć drzewo,  na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, rosnące na terenie nieruchomości, której jesteśmy właścicielem lub dzierżawcą (wówczas konieczna jest zgoda właściciela)  musimy to zgłosić do odpowiedniego organu (art. 83 ust 1 pkt. 1 ww. aktu prawnego). Zgłoszenie wycinki drzew jest bezpłatne, a organem właściwym, do którego należy skierować zgłoszenie jest odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W przypadku niewypełnienia tego obowiązku, osobie która dopuściła się wycięcia drzewa z pominięciem przepisów prawa grożą wysokie sankcje finansowe.
Które drzewa można wyciąć bez zezwolenia?

Przepisów dotyczących zgłaszania wycinki nie stosuje się w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew oraz drzew owocowych, do których zaliczany jest również orzech włoski.

Powyższe zasady dotyczą również wycinki drzew posadowionych na nieruchomościach lub częściach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, przy czym na takich terenach nie jest dopuszczalna wycinka drzew owocowych, chyba, że ich pień na wysokości 5 cm nie przekracza pół metra. W tym przypadku podmiotem właściwym do zgłoszenia jest Wojewódzki Konserwator Zabytków, nie zaś wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Okres lęgowy ptaków a wycinka drzew

Istotne jest również, aby przed przystąpieniem do wycinki drzew, nawet w sytuacji gdy zgłoszenie wycinki nie jest konieczne z uwagi na wymiary drzewa, sprawdzić czy w konarach drzew przeznaczonych do wycinki nie ma ptasich gniazd, które byłyby schronieniem ptaków będących pod ochroną. W sytuacji, gdy zlokalizujemy bytowanie zwierząt na drzewie obowiązani jesteśmy uzyskać zezwolenie na wycinkę od regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Wycinka bez zezwolenia dopuszczalna jest jednak w okresie od 16 października do końca lutego, czyli poza tzw. sezonem lęgowym.

W przypadku, gdy planowana przez nas wycinka drzew poprzedzona jest niezbędnym zgłoszeniem tego faktu do właściwego podmiotu, ów podmiot przeprowadza oględziny w miejscu planowanej wycinki drzew lub drzewa w terminie 21 dni liczonym od wpłynięcia naszego zgłoszenia. Po tym czasie, podmiot, który odebrał zgłoszenie w terminie kolejnych 14 dni może złożyć sprzeciw, co do planowanej wycinki. Brak sprzeciwu ze strony organu jest równoznaczny z wydaniem zezwolenia (milcząca zgoda) na wycinkę. Decyzja jest ważna przez 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin. Konsekwencją wycięcia drzewa bez otrzymania zezwolenia są sankcje pieniężne.

Kara za wycięcie drzewa – komu grozi?

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

 1. usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
 2. usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
 3. zniszczenie drzewa lub krzewu;
 4. uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa;
 5. usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu;
 6. usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia.

Uiszczenie kary następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie wymierzenia kary stała się ostateczna. Ich wysokość zależy od rodzaju lub gatunku drzewa  oraz od jego obwodu na wysokości 130 cm i wynika z treści Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Jakie kary za wycinkę drzew bez zezwolenia?

Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia kary nalicza się proporcjonalnie do obwodu ściętego nielegalnie drzewa. Najniższa kara za 1 cm obwodu pnia wynosi 12 zł, jeżeli obwód nie przekracza 100 centymetrów i 15 zł za 1 cm, jeżeli jest on większy. To stawki, które odnoszą się do drzew takich jak: kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, platan klonolistny, robinia akacjowa, topola  oraz wierzba.

Kary na poziomie 25 zł  za 1 cm przy obwodzie do 1 metra i 30 zł za 1 cm przy większym obwodzie stosuje się przy takich drzewach jak  brzoza, czeremcha, czereśnia, daglezja, dąb czerwony, glediczja trójcierniowa, jesion, jodła (z wyjątkiem jodły koreańskiej), kasztan jadalny oraz inne kasztanowce, klon czerwony, metasekwoja chińska, klon zwyczajny, lipa, klon jawor, modrzew, olcha, orzech, sofora chińska, sosna, sumak, świerk, wiąz, wiśnia (z wyjątkiem ałyczy oraz wiśni wonnej) oraz żywotnik olbrzymi.

Kary na poziomie 55 zł i 70 zł (w takim samym zakresie jak powyżej) za 1 cm dotyczą z kolei drzew takich jak: ałycza, ambrowiec balsamiczny, buk pospolity, jabłoń, grusza, morwa, orzesznik, choina kanadyjska, cypryśnik błotny, dąb (z wyjątkiem dębu czerwonego), grab pospolity, jarząb pospolity, klon polny, kłęk amerykański, korkowiec amurski, orzesznik, tulipanowiec amerykański, leszczyna turecka, magnolia, miłorząb japoński, morwa, rokitnik zwyczajny, wiśnia wonna oraz surmia.

Najdroższe z kar grożą z kolei za wycinkę drzew (odpowiednio 170 zł i 210 zł)  tj.: cis, cyprysik, głóg, jałowiec, jarząb  i jego pozostałe gatunki, jodła koreańska, oliwnik, oraz żywotnik zachodni.

W przypadku drzew, które nie zostały wymienione w rozporządzeniu, stawki są takie same jak przy drzewach takich jak: kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, platan klonolistny, robinia akacjowa, topola  oraz wierzba.

sciete drzewo

Wycinka drzew – co jeszcze należy wiedzieć?

Warto dodać, że za wycinkę drzew lub krzewów można ponieść również odpowiedzialność cywilną lub karną. Odpowiedzialność karna będzie mogła się zaktualizować, gdy chociażby dojdzie do niszczenia terenów i obiektów chronionych (art. 187 Kodeksu karnego); zniszczenia cudzego drzewa lub krzewu (art. 288 Kodeksu karnego); zniszczenia drzewa uznanego za zabytek (art. 108 ustawy o ochronie zabytków) czy też zniszczenia środowiska przyrodniczego (art. 181 Kodeksu karnego).

Z odpowiedzialnością cywilną z kolei możemy mieć do czynienia, gdy dopuścimy się samowolnej wycinki drzewa z cudzej działki. Wówczas możemy ponieść odpowiedzialność w oparciu o art. 415 Kodeksu cywilnego, który definiuje odpowiedzialność za zasadzie winy za wyrządzenie szkody innej osobie, w tym przypadku właścicielowi drzewa lub krzewu. Poszkodowany może żądać od sprawcy odszkodowania w wysokości proporcjonalnej do wartości usuniętego drzewa, jak i innych szkód, które są spowodowane działaniem sprawczym.

Podsumowując, wskazać należy, że przed planowaną wycinką drzew należy dokładnie ustalić jakie drzewa chcemy wyciąć, jakie są jego wymiary, co pozwoli nam pozyskać informację o konieczności zdobycia ewentualnego zezwolenia na wycinkę oraz sprawdzić, jeżeli wycinka planowana jest w sezonie lęgowym czy przypadkiem w konarach drzew nie butuje ptactwo będące pod ochroną.

Pamiętaj,  że:
W ostatniej nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, wprowadzony został zapis mówiący o tym, że jeśli w miejscu gdzie rosło drzewo, które zostało wycięte w okresie 5 lat od przeprowadzenia oględzin, właściciel działki postawi budynek mający związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, będzie musiał uiścić opłaty za jego usunięcie.

 

W przypadku wątpliwości lub spraw o odszkodowanie za bezprawną wycinkę drzew bądź uszkodzenie drzewa zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Dla czytelników portalu „Łączy Nas Napięcie” Kancelaria Prawna CKC SOLUTION przygotowała specjalny rabat na porady prawne on-line lub teleporady prawne zamówione do końca października 2021 r. W celu skorzystania z rabatu należy przy zamawianiu porady w kancelarii podać hasło ŁączyNasNapięcie. Umówienie porady prawnika w formie on-line jest możliwe pod adresem kancelaria@ckcsolution.com.pl.

Cały proces włącznie z poradą prawną odbędzie się bez wychodzenia przez Państwa z domu w sposób zdalny. Wedle preferencji możliwa jest teleporada bądź videoporada. Kancelaria reprezentuje klientów w całej Polsce.

Autor: Piotr Stankiewicz z kancelarii „CKC SOLUTION” Kancelaria Prawna Konrad Czaplicki

ul. Mlądzka 8 lok. 6, 04-136 Warszawa

https://www.ckcsolution.pl/

 

Komentarze (2)

 • Cenne informacje. 

 • come 162 pkt

  Fajnie że pojawił się taki artykuł w tym okresie - gdzie wycinki idą pełną parą.