Przeczytano 936 razy

Gdzie stosować oświetlenie ewakuacyjne?

Jakie jest wymagane natężenie oświetlenia ewakuacyjnego?
Czy jest określony wymagany czas podtrzymania oświetlenia ewakuacyjnego? Jeżeli tak, to ile on wynosi?
Jak często należy przeprowadzać kontrolę / pomiary oświetlenia ewakuacyjnego?

Odpowiedzi (7)

 • Wszyscy tak pięknie napisali odpowiedzi, to może ktoś napisze na jakich systemach pracował i jaki system zrobił na nim najlepsze wrażenie.

 • Wszystkie szczeóły opisane są w normach zachęcam do lektury.

  Norma PN-EN 60598-2-22 i Norma PN-N-01256-02

 • Według normy PN-EN 1838, oświetlenie awaryjne jest ogólnym określeniem kilku specyficznych odmian oświetlenia. w tym oświetlenia ewakuacyjnego. Celem oświetlenia awaryjnego jest zwiększenie bezpieczeństwa osób biorących udział w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub znajdujących się w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, a także umożliwienie właściwego zakończenia działań w sposób bezpieczny dla osób przebywających w danym rejonie. Celem oświetlenia ewakuacyjnego jest oświetlenie drogi dla szybkiego i bezpiecznego wyjścia z budynku w czasie awarii oświetlenia podstawowego. Ogólna różnica polega również na tym, że oświetlenie awaryjne powinno działać jedną godzinę, natomiast oświetlenie ewakuacyjne - dwie godziny.

 • Oświetlenie ewakuacyjne jest elementem instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego. Należy je stosować w budynkach, w których zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej może spowodować jakiekolwiek zagrożenie życia lub zdrowia ludzi (§ 181 rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

  Stosujemy je w pomieszczeniach kin, teatrów, innych obiektów widowiskowych, audytoriów, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych i sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób, pomieszczeń wystawowych w muzeach, w garażach o powierzchni netto ponad 1000 m2, oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, i w pomieszczeniach o powierzchni netto ponad 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych.

   

  Ponadto oświetlenie ewakuacyjne należy stosować na:

  - wszystkich oświetlanych wyłącznie światłem sztucznym drogach służących do ewakuacji z wymienionych pomieszczeń,

  - drogach ewakuacyjnych w budynkach, w których mogą przebywać osoby o ograniczonej zdolności poruszania się,

  - wszystkich drogach ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej wysokich, wysokościowych i zamieszkania zbiorowego.

  Oświetlenie ewakuacyjne (według PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie awaryjne) musi spełniać następujące warunki:

   

  a) W osi drogi ewakuacyjnej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 1 lx .

  b) Wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. Ł 40 

  c) Na poziomie podłogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 0,5 lx.

  d)W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. Ł 40. Uwaga: wymogi te muszą być spełnione również pod koniec ustalonego czasu działania oświetlenia ewakuacyjnego.

  e) W strefie wysokiego ryzyka eksploatacyjne natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na płaszczyźnie odniesienia nie powinno być mniejsze niż 10% eksploatacyjnego natężenia podstawowego, wymaganego dla danych czynności, i musi wynosić min. 15 lx .

  f) W strefie wysokiego ryzyka równomierność natężenia E średnie/Emaks. ł 0,1 .

  1lx = 1lm/m²

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r (Dz.U. Nr 56 poz.461 z dn. 7 kwietnia 2009 r.) zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 181 pkt.7) „Oświetlenie awaryjne należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie”. To samo Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmienia minimalny czas działania oświetlenia awaryjnego na 1-dną godzinę.

  Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych, w tym oświetlenia ewakuacyjnego powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 • Oświetlenie ewakuacyjne jest to element instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego. Należy je stosować w budynkach, w których zanik napięcia może spowodować jakiekolwiek zagrożenie życia lub zdrowia ludzi w nich przebywających. Bezwzględnie należy stosować oświetlenie ewakuacyjne we wszystkich pomieszczeniach kin, teatrów, obiektów widowiskowych, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych i sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób, pomieszczeń wystawowych w muzeach, w garażach o powierzchni ponad 1000 m2 oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, i w pomieszczeniach o powierzchni ponad 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych.

  Aby zapewnić odpowiednią widzialności znaków ewakuacyjnych umożliwiającą bezpieczną ewakuację oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być umieszczane co najmniej 2m nad podłogą. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia ewakuacyjnego, powinny być usytuowane w pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz w miejscach, gdzie to konieczne, aby zwrócić uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo lub umieszczony sprzęt bezpieczeństwa.

  Czyli w miejscach takich jak:

  - Przy każdych drzwiach przeznaczonych do ewakuacji

  - Przy schodach aby zapewnić widoczność wszystkich stopni

  - W pobliżu przycisków alarmowych i urządzeń przeciwpożarowych

  - Przy każdej zmianie kierunku ewakuacji

  - Przy każdym skrzyżowaniu korytarzy

  - Na zewnątrz w pobliżu każdego wyjścia końcowego

  - W pobliżu punktu pierwszej pomocy

  Wszystkie elementy oświetlenia awaryjnego powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach.

  - Norma PN-EN 60598-2-22 „Oprawy oświetleniowe. Część 2. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego”,

  - Norma PN-N-01256-02 „Ochrona przeciwpożarowa. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja”.

  - Norma PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

  - Norma PN EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.