Przeczytasz w 9 min.
Przeczytano 7 394 razy
Ostatnia aktualizacja 2024-01-08

Umowa na wykonanie usług remontowych i budowlanych. Co powinna zawierać?

Umowa na wykonanie usług remontowych i budowlanych. Co powinna zawierać?

Wiele osób budując dom lub remontując mieszkanie korzysta z usług szeregu specjalistów, w tym elektryka w celu położenia, wymiany instalacji elektrycznej na nową lub dokonania zmian w tej, która już jest za sprawą działań developera, np. poprzez przygotowanie nowego gniazda, przeniesienie „oświetlenia” lub wyprowadzenie dodatkowej instalacji na taras. Warto zabezpieczać się umową zlecając wykonanie takich usług remontowo-budowlanych.

Umowa na remont i wykończenie mieszkania czy budowę domu – dlaczego jest niezbędna i jakie elementy należy w niej uwzględnić?

Niestety niewielu określa warunki współpracy z wykonawcą prac remontowych czy budowlanych w formie pisemnej umowy. Większość ustala po prostu ustnie zakres prac oraz wynagrodzenie i na tym właściwie poprzestaje. Aby zabezpieczyć swoje interesy w sposób możliwie najpełniejszy należałoby zadbać o uzgodnienie szczegółów współpracy poprzez ich spisanie w formie umowy pisemnej.

Warto aby umowa zawierała zapis, że prace zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aktualnymi na dzień wykonywania tychże prac, co pozwoli uchronić inwestora np. przed ewentualnym zarzutem ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego w sytuacji, gdy powstanie szkoda na skutek wadliwie wykonanej instalacji elektrycznej. W sytuacji, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania np. w związku z pożarem, który powstał, roszczenia odszkodowawcze będzie można skierować wobec wykonawcy instalacji elektrycznej, z którym zawarto stosowną umowę. Gdy wykonane prace okażą się wadliwe, bez problemu roszczeń będzie można dochodzić na drodze sądowej.

Należy pamiętać, aby szczegółowo opisywać zakres prac zleconych do wykonania, miejsce ich wykonania oraz termin rozpoczęcia i zakończenia robót. Warto też, wprowadzić do umowy zapisy w zakresie kary umownej w przypadku opóźnienia ze strony wykonawcy lub porzucenia czasowego robót, co będzie mobilizowało wykonawcę, żeby z umowy się wywiązać w ustalonym terminie. Należy określić również termin rozpoczęcia prac. Dzięki temu wykonawca będzie mieć gwarancję tego, że inwestor udostępni mu budowę w odpowiednim stanie oraz w odpowiednim czasie.

Łączy nas napięcie

Zainteresował Cię temat? Dołącz do społeczności i wkręć się w dyskusję.

Zarejestruj się

Umowa z elektrykiem

Dobrze, aby w umowie z „elektrykiem” znalazł się zapis, że wykonawca w ramach zleconych prac ma wykonać lub podzlecić wykonanie projektu instalacji elektrycznej zrobionego przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami w tym zakresie. Brak odpowiednich uprawnień skutkuje poważnymi konsekwencjami po stronie wykonawcy a czym pisaliśmy już w artykule "Zawód elektryka i odpowiedzialność za wykonanie instalacji elektrycznej – co mówią przepisy?".

W umowie warto także sprecyzować:

a) czy wykonawca może korzystać z energii elektrycznej dostępnej na budowie i kto ponosi koszt tej energii,

b) czy wykonawca może pozostawiać na budowie swój sprzęt i kto ponosi za to odpowiedzialność,

c) kto wybiera materiał i ponosi koszt materiału wykorzystywanego do położenia instalacji oraz kto odpowiada za jego dostarczenie w miejsce wykonywania prac.

d) kwestie związane ze zleceniem w trakcie prac dodatkowych, nieprzewidzianych wcześniej oraz ustalić zasady ich powierzania do realizacji.

umowa z elektrykiem

Zadatek a zaliczka – jakie różnice?

W umowie wypada również zawrzeć sposób rozliczenia, czyli jak wykonawca będzie oddawał wykonaną pracę, oraz w jaki sposób inwestor będzie dokonywał zapłaty.

Co to jest zaliczka?

Należy pamiętać również o różnicach w pojęciach zadatku i zaliczki. Z zaliczką mamy do czynienia wówczas, gdy mówimy o kwocie, która podlega zwrotowi w przypadku, gdy umowa nie dojdzie do skutku, bez względu na przyczynę takiej sytuacji. Można wówczas liczyć na jej zwrot. Kwota zaliczki ulega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia końcowego, w przypadku realizacji umowy.

Co to jest zadatek?

W przypadku zadatku, w sytuacji gdy inwestor się rozmyśli, nie podlega on zwrotowi. W sytuacji, gdy rozmyśli się wykonawca, obowiązany jest do zwrotu zadatku w jego podwójnej wysokości. Jeśli niewykonanie usługi nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony, wtedy zadatek lub zaliczka zostają zwrócone każdorazowo w pełnej wysokości.

Łączy nas napięcie

Masz pytania? Zarejestruj się i zadaj je naszej społeczności.

Dołącz do nas!

Gwarancja na prace budowlane

W umowie dobrze zamieścić również zapis, że wszelkie jej zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, a także określić sposób rozwiązywania sporów jakie mogą powstać pomiędzy stronami, w tym wskazać Sąd właściwy do rozstrzygnięcia tych sporów, czy to według miejsca siedziby/ zamieszkania wykonawcy czy też inwestora.

W umowie warto ustalić zasady gwarancji, jaką wykonawca daje inwestorowi na wykonane zgodnie z umową prace. Wykonawca może sam zaproponować okres gwarancji i zasady korzystania z tego uprawnienia przez inwestora. Im dłuższy okres gwarancji, tym lepsze zabezpieczenie dla inwestora.

Odpowiedzialność za opóźnienie wykonawcy

W przypadku przygotowywania takiej umowy zawsze warto skorzystać z pomocy prawnika, po to, żeby żadna istotna kwestia nam nie umknęła. W kancelarii często spotykamy się z sytuacją, że klienci zwracają się do nas z problemami z jakimi borykają się na skutek nieuregulowania ważnych kwestii w umowach pisemnych lub też zlecaniem prac wyłącznie w oparciu o ustne uzgodnienia stron. Najczęściej dotyczy to sytuacji, gdy w umowie nie uregulowano kwestii odpowiedzialności za opóźnienie wykonawcy lub zasad zgłaszania przez wykonawcę konieczności wykonania i następnie rozliczania prac dodatkowych, które nie zostały objęte przedmiotem umowy, ale ich wykonanie okazało się jednak konieczne, np. do prawidłowego funkcjonowania przygotowywanej instalacji elektrycznej. W takiej sytuacji inwestorzy zaskakiwani są dodatkowymi kosztami, o których dowiadują się w chwili odbioru prac. Spisanie umowy z precyzyjnym określeniem powyższych warunków, ma także tę zaletę, że w przypadku gdy prace realizowane są przez dłuższy czas, w chwili powstania sporu, czy nieporozumień, każda ze stron może powołać się na zapisy umowne i tym samym „przypomnieć” również drugiej stronie zakres i warunki prac jakie były uzgodnione. Nierzadko bowiem zdarza się, że zamawiając prace musimy odczekać określony czas zanim zostaną one podjęte w uzgodnionym terminie. Wówczas zdarza się, że po upływie tego okresu, obie strony nie pamiętają już szczegółowych uzgodnień ustnych jakie miały miejsce w chwili zamawiania prac.

Tego typu umowa może być umową zlecenia, umową o dzieło, umową o świadczenia usług a nawet umową nienazwaną, która łączy w sobie elementy charakterystyczne dla wszystkich ww. rodzajów umów.

Umowa na wykonanie instalacji elektrycznej lub remont

Umowa na wykonanie instalacji elektrycznej lub remont – umowa o dzieło czy zlecenie?

Z reguły umowy obejmujące założenie instalacji elektrycznej lub zmiany w tejże instalacji są umowami o dzieło. Podstawowym charakterystycznym elementem umowy o dzieło jest to, że wykonawca zobowiązuje się w niej do osiągnięcia określonego skutku, rezultatu np. położenia instalacji elektrycznej i za brak tego rezultatu ponosi odpowiedzialność prawną.

WAŻNE: W umowie zlecenia (oraz umowie o świadczenie usług), co do zasady zleceniobiorca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w swoich działaniach, które zmierzają do osiągnięcia określonego celu i odpowiedzialność ponosi tylko za brak należytej staranności, a nie za brak skutku. Tym samym, wydaje się, że bezpieczniejszym rozwiązaniem jest w tym przypadku zadbanie o to, żeby umowa z wykonawcą (elektrykiem) byłą umową nazwaną a dokładniej umową o dzieło.

Zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego:

„Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia”

Umowa o dzieło stanowi umowę rezultatu, czyli jej realizacja powinna być potwierdzona osiągnięciem ostatecznego rezultatu (o charakterze materialnym lub niematerialnym).

Ponadto, zgodnie z art. 636 Kodeksu cywilnego:

„Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie”.

Zamawiający może także zażądać zwrotu materiałów potrzebnych do wykonania dzieła, jeżeli sam je dostarczał. Roszczenia, które wynikają z zawartej umowy o dzieło przedawniają się po dwóch latach od dnia oddania dzieła, a jeśli do oddania nie doszło – od dnia, w którym powinno ono być oddane.

 

Kancelaria Prawna CKC SOLUTION w trakcie kilkunastu lat swojej działalności przygotowała już wiele umów dla klientów, zabezpieczając tym samym ich interesy. Jeśli i Ty potrzebujesz naszego wsparcia, jesteśmy do Twojej dyspozycji! Działamy w całej Polsce.

Dla czytelników portalu „Łączy Nas Napięcie” Kancelaria Prawna CKC SOLUTION przygotowała specjalny rabat na porady prawne on-line lub teleporady prawne zamówione do końca października 2021 r. W celu skorzystania z rabatu należy przy zamawianiu porady w kancelarii podać hasło ŁączyNasNapięcie. Umówienie porady prawnika w formie on-line jest możliwe pod adresem [email protected].

Cały proces włącznie z poradą prawną odbędzie się bez wychodzenia przez Państwa z domu w sposób zdalny. Wedle preferencji możliwa jest teleporada bądź videoporada. Kancelaria reprezentuje klientów w całej Polsce.

Autor: Piotr Stankiewicz z kancelarii „CKC SOLUTION” Kancelaria Prawna Konrad Czaplicki

ul. Mlądzka 8 lok. 6, 04-136 Warszawa

https://www.ckcsolution.pl/

Komentarze (5)


  • Ostatnia wizyta:
  • W serwisie od:
  • 40 pytań
  • 287 odpowiedzi
  • 99.3% pozytywnych ocen od użytkowników

  Już parę razy miałem okazję się przekonać, że dobra umowa to podstawa.

  • Ostatnia wizyta:
  • W serwisie od:
  • 15 pytań
  • 1113 odpowiedzi
  • 97.6% pozytywnych ocen od użytkowników

  A na czym polegały Twoje doświadczenia? Ktoś próbował coś ugrać Twoim kosztem?


  • Ostatnia wizyta:
  • W serwisie od:
  • 15 pytań
  • 1113 odpowiedzi
  • 97.6% pozytywnych ocen od użytkowników

  Zastanawia mnie fakt, jaki procent umów jest szczegółowo opisana co wchodzi w obowiązki stron, a ile z tych umów jest napisana pobieżnie, "na kolanie" z samymi ogólnikami. 


  • Ostatnia wizyta:
  • W serwisie od:
  • 13 pytań
  • 601 odpowiedzi
  • 62% pozytywnych ocen od użytkowników

  Czy ktos wie może, jakie zasady określają czas gwarancji, którą objęte są prace - np. wykonanie nawodnienia w ogrodzie?


  • Ostatnia wizyta:
  • W serwisie od:
  • 36 pytań
  • 187 odpowiedzi
  • 95.2% pozytywnych ocen od użytkowników

  Myśle ze każdemu się przyda artykuł, mnóstwo osób przez epidemie remontuje dom samemu jak za równo przez firmy, niestety nikt nie pamięta o umowach

Czytaj także:

Sterowanie roletami okiennymi [infografika]

Sterowanie roletami okiennymi [infografika]

Rolety okienne dają nam poczucie bezpieczeństwa, regulują dostęp św

Więcej
Montaż pompy ciepła – wybrane wytyczne elektryczne [poradnik PDF]

Montaż pompy ciepła – wybrane wytyczne elektryczne [porad

Na montaż pompy ciepła przeznaczonej na potrzeby centralnego ogrzew

Więcej
System monitoringu IP – czym jest, z czego się składa i jak go montować?

System monitoringu IP – czym jest, z czego się składa i j

Temat systemów monitoringu wydaje Ci się interesujący, ale nie wies

Więcej
SMART HOME - okiem praktyka

SMART HOME - okiem praktyka

O tym, co oferują domy inteligentne, jak się w nich mieszka i jak z

Więcej
Łączniki i gniazda Simon 100 - piękne i sprytne

Łączniki i gniazda Simon 100 - piękne i sprytne

Co to jest biżuteria naścienna, jak ukryć ściemniacz światła i co w

Więcej
Czarne kontakty i łączniki jako element wystroju wnętrz

Czarne kontakty i łączniki jako element wystroju wnętrz

W jaki sposób komponować czarne akcesoria we wnętrzu? Co zrobić, by

Więcej