Przeczytano 53 344 razy

Czym się różni układ sieciowy TNC od TNS? Czy ma to jakieś znaczenie w domowej instalacji?

Czym się różni układ sieciowy TNC od TNS? Czy ma to jakieś znaczenie w domowej instalacji?

Rozwiązane! Idź do rozwiązania.

Odpowiedzi (14)

 • Rozróżniamy 3 podstawowe układy sieci:

  TN-S – z oddzielnym przewodem ochronnym PE w całym układzie sieci.

  TN-C –  w całym układzie sieci funkcje przewodu ochronnego PE, jak i funkcje przewodu neutralnego N pełni jeden wspólny

  oraz:

  TN-C-S – w którym tylko w części układu sieci funkcję przewodu neutralnego N oraz funkcję przewodu ochronnego PE pełni jeden wspólny przewód PEN.

 • W instalacjach elektrycznych konieczne jest zastosowanie oddzielnych przewodów ochronnych i neutralnych w obwodach rozdzielnych i odbiorczych.

  Dlatego rozdzielnica w domu jednorodzinnym musi mieć układ TN-S, czyli zabezpieczenia prądowego w postaci wyłączników różnicowoprądowych

 • Cześć! 

  Układ sieciowy TNC różni się od układu TNS sposobem połączenia przewodu neutralnego i przewodu ochronnego w punkcie dostawy energii elektrycznej.

  W układzie TNC, przewód neutralny i przewód ochronny są połączone w punkcie dostawy energii, co oznacza, że pełnią one funkcję jednego przewodu.

  W układzie TNS, przewód neutralny i przewód ochronny są oddzielone i prowadzone niezależnie. Oznacza to, że układ TNS zapewnia osobny przewód ochronny, który jest bezpośrednio podłączony do ziemi, zapewniając dodatkowe zabezpieczenie przed porażeniem prądem w przypadku uszkodzenia przewodu neutralnego.

  W domowej instalacji, wybór między układami TNC i TNS zależy od wielu czynników, takich jak krajowe normy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, typ instalacji i rodzaj używanego sprzętu elektrycznego. Wiele nowych instalacji elektrycznych stosuje układ TNS ze względu na większe bezpieczeństwo, ale układ TNC może być stosowany w niektórych przypadkach, gdy jest to zgodne z normami i przepisami.

  W każdym przypadku, instalacja elektryczna powinna być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka, który dokładnie przeanalizuje wymagania i dobierze odpowiedni układ sieciowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników.

 • Układ sieci TN-S charakteryzuje się tym, że punkt neutralny transformatora jest bezpośrednio uziemiony. Ochrona przeciwporażeniowa w układzie TN-S jest realizowana przez połączenie wszystkich dostępnych części przewodzących instalacji z przewodem PE. ... TN-S – z oddzielnym przewodem ochronnym PE w całym układzie sieci.

 • ja tylko dodam że w nowych modernizowanych sieciach konieczne jest stosowanie
  układu TN-S lub TN-C-S. Związane jest to z normą dotyczącą bezpieczeństwa porażeniowego. W tych układach przewód ochronno-neutralny PEN został rozdzielony na przewód ochronny PE
  i neutralny N.
  Eliminuje to takie zjawiska jak:
  - pojawienie się napięcia fazowego na obudowach odbiorników,
  - pojawienie się na przewodzie PEN napięcia niekorzystnego dla użytkowanych odbiorników, wywołanego przepływem przez ten przewód prądu wyrównawczego, spowodowanego
  zaistnieniem asymetrii prądowej w instalacji.

 • Zacznijmy może od wyjaśnienia, co oznaczają poszczególne litery na poszczególnych miejscach. Układy sieci oznacza się z pomocą symboli literowych.

  Pierwsza litera oznacza związek pomiędzy układem sieci a potencjałem ziemi:

  T – bezpośrednie połączenie jednego punktu układu sieci z ziemią. Najczęściej jest łączony z ziemią punkt neutralny instalacji;

  Druga litera oznacza związek pomiędzy częściami przewodzącymi dostępnymi a ziemią:

  N – bezpośrednie połączenie (metaliczne) podlegających ochronie części przewodzących, z uziemionym punktem układu sieci, zazwyczaj z uziemionym punktem neutralnym;

  Następna litera oznacza związek pomiędzy przewodem neutralnym N i przewodem ochronnym PE:

  C – funkcję przewodu neutralnego i przewodu ochronnego spełnia jeden przewód, zwany przewodem ochronno-neutralnym PEN,

  S – funkcję przewodu neutralnego i przewodu ochronnego spełniają osobne przewody: przewód N i przewód PE,

  Układ TN-C (Układ uziemiony, części normalnie nieprzewodzące połączone z punktem neutralnym transformatora, wspólny przewód PEN). (Zdjęcie 1) Układ sieci TN-C jest układem stosowanym powszechnie dotychczas, m.in. przez Zakłady Dystrybucyjne. W układzie tym funkcje ochronne oraz robocze instalacji są realizowane przez ten sam przewód zwany PEN. W układzie tym w wyniku powstania uszkodzenia przewodu PEN, na obudowach metalowych odbiorników pojawia się pełne napięcie fazowe. Jest to podstawowa wada tego układu sieciowego. Na przewodzie PEN może się także pojawiać napięcie względem ziemi spowodowane asymetrią obciążenia faz w instalacji, co powoduje przepływ prądu wyrównawczego np. poprzez ekran kabla sygnałowego sieci komputerowej. Przy dużych wartościach tego prądu urządzenia podłączone do sieci mogą ulec uszkodzeniu. Dodatkowo układ ten nie pozwala na stosowanie we właściwy sposób nowoczesnych urządzeń zabezpieczających przed porażeniem, jakimi są wyłączniki różnicowoprądowe.

  Układ TN-S (Układ uziemiony, części normalnie nieprzewodzące połączone z punktem neutralnym transformatora, rozdział przewodu PE i N). (Zdjęcie 2) W powyższym układzie mamy rozdzielone przewody ochronny i neutralny, w związku z powyższym, istnieje możliwość zastosowania zabezpieczenia różnicowoprądowego. Jest to też układ stosowany najczęściej w domach i mieszkaniach.

 • W zależności o sposobu połączenia sieci z ziemią oraz od związku pomiędzy częściami przewodzącymi dostępnymi a ziemią, rozróżnia się następujące układy sieci, oznaczonych według normy PN-IEC 60364-3 za pomocą symboli literowych:

  - Układ TN w wersji TN-C, TN-S, TN-C-S

  Układ sieci TN-C charakteryzuje się tym, że punkt neutralny transformatora jest bezpośrednio uziemiony.

  Ochrona przeciwporażeniowa w układzie TN-C jest realizowana przez połaczenie wszystkich dostępnych części przewodzących instalacji z przewodem PEN (układ czteroprzewodowy w 3-fazowej sieci).

  Układ sieci TN-S charakteryzuje się tym, że punkt neutralny transformatora jest bezpośrednio uziemiony. Ochrona przeciwporażeniowa w układzie TN-S jest realizowana przez połączenie wszystkich dostępnych części przewodzących instalacji z przewodem PE.

  Ma to znaczenie, ponieważ w układzie TN-C przewód ochronny PE jest zwarty z neutralnym N. W takim układzie nie będzie działało zabezpieczenie różnicowoprądowe.

  W takim razie instalacja w budynkach mieszkalnych powinna być wykonana w układzie TN-S.

  • @malek: Tak jak wspomniałeś w wielu sytuacjach nie można zamontować wyłącznika RCD jednak jak już możemy to na jakiej podstawie dobrać odpowiedni? W domu są płyta indukcyjna, standardowe oświetlenie, gniazdka i kilka maszyn w garażu takich jak (spawarka)? Mógłby Pan coś doradzić?