REGULAMIN
Portalu www.laczynasnapiecie.pl

Regulamin w skrócie

Dbając o jakość treści zamieszczanych na portalu Łączy Nas Napięcie oraz o bezpieczeństwo Twoich danych, np. adresu e-mail, i wypełniając obowiązki narzucone przez prawo, stworzone zostały regulamin i polityka prywatności. Dokumenty te są napisane precyzyjnym prawniczym językiem, a ponieważ zależy nam na tym, abyś świadomie korzystał z naszego portalu, zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią regulaminu oraz polityką prywatności.

Poniżej w skrócie przedstawiamy najważniejsze zagadnienia:

 • Korzystając z portalu Łączy Nas Napięcie (ŁNN), zobowiązujesz się przestrzegać regulaminu.
 • Możesz zamieszczać na portalu różne treści (zadawać pytania, udzielać odpowiedzi), robisz to bezpłatnie.
 • Korzystanie z portalu ŁNN NIE WIĄŻE się dla Ciebie z żadnymi opłatami.

My udostępniamy portal ŁNN, Ty możesz założyć na nim konto, co z prawnego punktu widzenia jest zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. My w zakresie opisanym w regulaminie musimy zapewnić Ci dostęp do portalu, możliwość zamieszczania tam wpisów itd.

 • Jak z każdej umowy zawieranej przez Internet możesz zrezygnować w terminie 14 dni OD ZAWARCIA UMOWY (albo: „kliknięcia przesłanego linku aktywacyjnego”, bo wtedy dochodzi do zawarcia umowy). W prawie nazywa się to odstąpieniem od umowy, co w praktyce oznacza skasowanie konta.
 • Nie możesz zamieszczać treści obraźliwych, rasistowskich, nawołujących do nienawiści lub wprowadzających w błąd.
 • Jeśli zamieszczasz w portalu ŁNN np. czyjeś zdjęcie (wizerunek osoby fizycznej), gwarantujesz, że robisz to świadomie i masz zgodę osoby znajdującej się na zdjęciu na taką publikację.
 • Wszystko, co Ty lub inna osoba stworzycie (napiszecie, sfotografujecie itd.), objęte jest prawami autorskimi, regulamin określa, co, kto i w jakim zakresie może robić z twórczością innych.
 • Zamieszczaj tylko zdjęcia, które sam zrobiłeś, teksty, które sam napisałeś, lub uzyskaj zgodę osoby, która dany materiał stworzyła, na publikację w portalu ŁNN.
 • Nie umieszczaj reklam (w wyjątkowych przypadkach najpierw uzyskaj naszą zgodę).
 • Dajemy Ci dostęp do portalu ŁNN, ale nie bierzemy odpowiedzialności za treści zamieszczane przez innych użytkowników.
 • Jeśli uważasz, że Twój wpis został niesłusznie usunięty, straciłeś dostęp do swojego konta itd., możesz złożyć reklamację.

Pełna treść regulaminu znajduje się poniżej:

 • I. INFORMACJE OGÓLNE

  • 1.Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określającym prawa i obowiązki osób korzystających z Portalu dostępnego pod adresem internetowym www.laczynasnapiecie.pl, prowadzonego przez Usługodawcę.
  • 2.Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.
  • 3.Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Portalu pod linkiem „Regulamin”.
  • 4.Usługobiorcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie za korzystanie z Portalu, w szczególności za zamieszczane tam Treści.
  • 5.Usługobiorca korzystając z Portalu zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących w Polsce przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.
  • 6.Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • II. DEFINICJE

  Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszego Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

  • 1.Hasło - zestaw znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzacji Usługobiorcy podczas logowania do Konta. Hasło jest określane samodzielnie przez Usługobiorcę podczas wypełniania Formularza rejestracji.
  • 2.Klauzula - oświadczenie, które Usługobiorca może złożyć dobrowolnie poprzez zaznaczenie tzw. „check-box’a” w ramach formularza dostępnego na stronie Portalu na etapie zakładania Konta, którego zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu.
  • 3.Konto - zespół funkcjonalności Portalu, oraz zbiór danych podanych przez Usługobiorcę w toku zakładania Konta oraz w toku późniejszego korzystania z Usług, dostępny po uprzedniej rejestracji.
  • 4.Formularz rejestracji - elektroniczny formularz udostępniony w Portalu, za pomocą którego Usługobiorca zakłada Konto w Portalu.
  • 5.Formularz Treści - elektroniczny formularz udostępniony w Portalu, po zalogowaniu do Konta, za pomocą którego Usługobiorca dodaje zamieszcza Treści. Możliwość dodawania artykułów posiadają tylko Usługobiorcy, którym Usługodawca przyznał taką możliwość na podstawie indywidualnej decyzji.
  • 6.Formularz kontaktowy - elektroniczny formularz udostępniony w Portalu, za pomocą którego Usługobiorca wysyła wiadomość do Usługodawcy.
  • 7.Formularz profilu - elektroniczny formularz udostępniony w Portalu w zakładce Ustawienia, po zalogowaniu do Konta, za pomocą którego Usługobiorca może edytować swoje dane.
  • 8.Login - adres poczty elektronicznej Użytkownika, używany podczas zakładania Konta za pośrednictwem Formularza rejestracji.
  • 9.Nick - oznaczenie używane przez Usługobiorcę podczas korzystania z Usług, po zalogowaniu do Konta.
  • 10.Portal - strona internetowa dostępna pod adresem www.laczynasnapiecie.pl
  • 11.Treści - artykuły, komentarze, pytania, odpowiedzi oraz zdjęcia, filmy, pliki dźwiękowe, grafiki, rysunki, niezależnie od formatu, w jakim została utrwalona i opublikowana dana Treść.
  • 12.Treści cyfrowe - treści udostępniane przez Usługodawcę na Portalu wyłącznie po zalogowaniu się przez Usługobiorcę do Konta.
  • 13.Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której przedmiotem może być:
   • 1)wyświetlanie Usługobiorcy treści stron Portalu,
   • 2)korzystanie z Formularza rejestracji,
   • 3)korzystanie z Konta,
   • 4)korzystanie z Formularza kontaktowego,
  • 14.Usługobiorca - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Portalu.
  • 15.Usługodawca - TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, 53-612 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000022407, o kapitale zakładowym w wysokości 22.199.200,00 zł w całości wpłaconym, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 897-000-96-78, REGON: 930339253, e-mail: [email protected] (dalej również TIM S.A.).
 • III. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA, INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH

  • 1.Wymagania techniczne, których spełnienie przez Usługobiorcę jest wymagane, aby korzystał on z Portalu:
   • 1)posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z zasobów sieci Internet,
   • 2)podłączenie do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Edge, Opera, Firefox, Safari lub Chrome w najwyższej wersji,
   • 3)włączona opcja akceptacji "cookies" – w przypadku użytkowników Portalu chcących założyć Konto,
   • 4)aktywny interpretator JavaScript. – w przypadku użytkowników Portalu chcących założyć Konto,
   • 5)rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 1440px. - dla używania Portalu w wersji desktop.
  • 2.Usługobiorca chcący założyć Konto musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
  • 3.Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową stron Portalu albo w związku z pracami konserwatorskimi systemu informatycznego, w oparciu, o który działa Portal.
  • 4.Usługodawca nie odpowiada za przerwy w działaniu Portalu, wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 • IV. FUNKCJONALNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH

  • 1.Treści cyfrowe dostępne po założeniu Konta są dostępne w języku polskim.
  • 2.Dostęp do Treści cyfrowych następuje poprzez:
   • 1)odczyt podczas wyświetlania strony Portalu lub
   • 2)wyświetlenie lub odtworzenie pliku osadzonego na stronie Portalu z użyciem transmisji strumieniowej lub
   • 3)w przypadku gdy Usługobiorca udostępni taką możliwość w stosunku do danej Treści cyfrowej – pobranie i zapisanie pliku w pamięci urządzenia Usługobiorcy.
  • 3.Podczas wyświetlania stron Portalu Treści cyfrowe są dostępne przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może wielokrotnie uzyskiwać dostęp do Treści w Portalu. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany i usunięcia określonej Treści z Portalu w każdym czasie.
  • 4.W przypadku Treści cyfrowych udostępnionych do pobrania i zapisu w pamięci urządzenia Usługobiorcy, wyświetlenie danej Treści cyfrowej może być uzależnione od posiadania przez Usługobiorcę oprogramowania umożliwiającego odczyt danego pliku. Usługodawca nie udostępnia oprogramowania umożliwiającego odczyt plików pobieranych z Portalu.
  • 5.W przypadku pobrania danej Treści cyfrowej na dysk urządzenia Usługobiorcy, Treść cyfrowa jest dostępna bez ograniczeń czasowych, również bez konieczności połączenia ze stroną Portalu.
 • V. WARUNKI ZAWIERANIA, WYKONYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Zasady ogólne

  • 1.Umowa, o korzystanie z Konta jest zawarta na czas nieoznaczony. Pozostałe usługi są świadczone przez czas oznaczony wynikający z istoty danej funkcjonalności Portalu lub decyzji Usługobiorcy o zakończeniu korzystania z danej Usługi.
  • 2.Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne.
  • 3.Umowa o korzystanie z Konta jest zawierana w języku polskim.
  • 4.Do zawarcia umowy o korzystanie z Konta z użyciem Formularza rejestracji dochodzi w wyniku dokonania następujących czynności:
   • a)Wypełnienie przez Usługobiorcę Formularza rejestracji,
   • b)Potwierdzenie przez Usługobiorcę otrzymania oferty świadczenia Usług na warunkach określonych w Regulaminie, poprzez zaznaczenie check-box’a przy Klauzuli oraz kliknięcie na przycisk Załóż konto,
   • c)wysłanie przez Usługodawcę do Usługobiorcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w Formularzu rejestracji, wiadomości zawierającej link aktywacyjny oraz link do Regulaminu,
   • d)kliknięcie przez Usługobiorcę na ww. link aktywacyjny, co stanowi akceptację oferty świadczenia Usług złożonej przez Usługodawcę i skutkuje zawarciem umowy o korzystanie z Konta.
  • 5.Usługobiorca może posiadać tylko jedno aktywne Konto w Portalu. W przypadku założenia przez Usługobiorcę kolejnego Konta, Usługodawca, po wykryciu tego faktu, ma prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do wszystkich Kont Usługobiorcy, do czasu usunięcia przez Usługobiorcę nadmiarowych Kont. Usunięcie nadmiarowego Konta powoduje skasowanie wszystkich statystyk oraz punktacji związanych z aktywnością Usługobiorcy podejmowaną w ramach usuwanego Konta, wykorzystywanych na potrzeby akcji promocyjnych organizowanych przez Usługodawcę na Portalu.
  • 6.Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się do niego podając odpowiednie Login i Hasło. Usługobiorca ponosi odpowiedzialności za skutki udostępniania przez siebie Loginu i Hasła osobom trzecim.
  • 7.Usługobiorca, który założył Konto ma prawo odstąpić od umowy o korzystanie z Konta w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
  • 8.Aby skorzystać z ww. prawa odstąpienia od umowy, Usługobiorca musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  • 9.Usługobiorca może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa w cz. V ust. 1 pkt. 11 jednak nie jest to obowiązkowe.
  • 10.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania ww. prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • 11.Wzór formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi: Wzór formularza
  • 12.Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, Usługobiorca może usunąć Konto, w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie żądania usunięcia Konta w zakładce Ustawienia, po zalogowaniu do Konta lub poprzez wysłanie oświadczenia woli w sprawie zamknięcia Konta w dowolny sposób zapewniający jego doręczenie TIM S.A., w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: [email protected].
  • 13.Usługodawca ma prawo usunąć Konto Usługobiorcy w przypadku:
   • 1)naruszania przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu.
   • 2)podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zakończenia działania Portalu.
  • 14.Usunięcie Konta nie ma wpływu na obowiązywanie licencji oraz zgód udzielonych Usługodawcy przez Usługobiorcę zgodnie z cz. VII Regulaminu.

  2. Formularz rejestracji

  • 1)Formularz rejestracji służy założeniu przez Usługobiorcę Konta.
  • 2)Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól Formularza rejestracji.
  • 3)Usługobiorca zobowiązany jest do podania w Formularzu rejestracji prawdziwych danych.
  • 4)Usługobiorca może, w każdym momencie do czasu kliknięcia na przycisk „Załóż konto”, poprawić wprowadzone przez siebie dane do Formularza rejestracji jak również zakończyć korzystanie z Formularza rejestracji bez finalizowania procesu rejestracji.
  • 5)Usługobiorca nie może używać Nicka, który może wprowadzać w błąd inne osoby co do tożsamości Usługobiorcy, jak również Nicka nawiązującego do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe, niezgodne z dobrymi obyczajami, promujących treści niezgodne z prawem, nawołujące do nienawiści.
  • 6)Usługobiorca nie może używać podczas rejestracji Konta adresów poczty elektronicznej generowanych na czas oznaczony, przez podmioty trzecie, oferujące usługę tworzenia krótkotrwałych adresów poczty elektronicznej.

  3. Formularz profilu

  • 1)Formularz profilu służy edytowaniu przez Usługobiorcę danych osobowych podanych podczas rejestracji Konta lub dodaniu nowych danych w ramach dostępnych pól formularza.
  • 2)W celu skorzystania z Formularza profilu konieczne jest zalogowanie się do Konta.
  • 3)Korzystanie z Formularza profilu polega na wypełnieniu pól tekstowych oraz wysłaniu do Usługodawcy drogą elektroniczną danych zawartych w formularzu.

  4. Formularz kontaktowy

  • 1)Formularz kontaktowy służy do przesyłania do Usługodawcy wiadomości.
  • 2)W celu skorzystania z Formularza kontaktowego nie jest konieczne zalogowanie się do Konta.
  • 3)Korzystanie z Formularza kontaktowego polega na wypełnieniu pól tekstowych oznaczonych „*”, jako wymagane oraz wysłanie do Usługodawcy drogą elektroniczną danych zawartych w formularzu.

  5. Konto

  • 1)W ramach Konta Usługobiorca ma możliwość korzystania z następujących funkcjonalności:
   • a)edycja danych Usługobiorcy zapisanych w zakładce Ustawienia,
   • b)dostęp do Treści cyfrowych,
   • c)zamieszczanie Treści w Portalu w zakresie opisanym w Regulaminie,
   • d)ocenianie Treści publikowanych przez innych Usługobiorców; ta funkcjonalność jest aktywna tylko u Usługobiorców, którzy posiadają co najmniej 10 punktów z tytułu aktywności podejmowanych w ramach Portalu,
   • e)otrzymywanie powiadomień od Usługodawcy o tematyce wybranej przez Usługobiorcę.

  6. Zamieszczanie Treści

  • 1)W celu zamieszczenia Treści konieczne jest zalogowanie się do Konta.
  • 2)Usługodawca udostępnia Usługobiorcy możliwość zamieszczania na Portalu pytań lub innych wypowiedzi pod treściami opublikowanymi na Portalu przez Usługodawcę lub innych Usługobiorców.
  • 3)Zamieszczanie Treści odbywa się za pośrednictwem Formularza Treści.
  • 4)Dodanie Treści polega na wpisaniu tekstu w polu tekstowym i przesłaniu drogą elektroniczną do Usługodawcy
  • 5)Zadając pytanie Usługobiorca jest zobowiązany wskazać kategorię tematyczną, której dotyczy pytanie, poprzez dokonanie wyboru spośród kategorii dostępnych na rozwijalnej liście. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia danego pytania do innego tematu.
  • 6)Dodając treść pod artykułem eksperta Usługobiorca może zacytować treść, do której odnosi się dana wypowiedź w całości lub w części.
  • 7)Usługobiorca, korzystając z Portalu, zobowiązuje się:
   • 1)nie publikować Treści o charakterze bezprawnym,
   • 2)nie publikować Treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, zasady współżycia społecznego,
   • 3)nie publikować Treści naruszających godność lub naruszających dobra osobiste innych osób, wulgarnych, obraźliwych, agresywnych, popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści pornograficznych,
   • 4)nie publikować Treści niezwiązanych z tematyką poruszaną w Portalu,
   • 5)nie publikować Treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie,
   • 6)nie publikować Treści nieprawdziwych, mających wprowadzić w błąd innych Usługobiorców,
   • 7)nie naruszać praw Usługodawcy, innych Usługobiorców lub innych osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich, praw własności przemysłowej,
   • 8)nie naruszać praw do wizerunku osób trzecich,
   • 9)nie podejmować działań zmierzających do zdestabilizowania funkcjonalności Portalu lub naruszających jego markę, np. poprzez podszywanie się pod innych Usługobiorców,
   • 10)nie zamieszczania Treści, do których dostęp wymaga podania hasła,
   • 11)nie zamieszczać Treści, do których dostęp jest ograniczony a ich rozpowszechnienie narusza warunki dostępu określone przez podmiot trzeci, któremu przysługują prawa autorskie do ww. Treści,
   • 12)nie zamieszczać Treści zawierających reklamy podmiotów trzecich, chyba że Usługodawca wyrazi na to zgodę,
   • 13)nie zamieszczać Treści mogących stanowić reklamy, której formy są zakazane przepisami ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 23.07.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
   • 14)nie zamieszczać Treści, które są kopiowane z innych treści, których autorem jest Usługobiorca, znajdujących się w Internecie,
   • 14)nie zamieszczać danych osobowych osób trzecich.
  • 8)Usługodawca ma prawo usunąć daną Treść po jej opublikowaniu, w przypadku gdy w jego ocenie naruszają one Regulamin.
  • 9)Usługodawca może przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Usługobiorców sądom, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom lub instytucjom w związku z prowadzonymi przez ww. organy i instytucje postępowaniami dotyczącymi Treści opublikowanych przez Usługobiorcę.
  • 10)W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Treści praw Usługodawcy, Usługobiorcy lub praw osób trzecich, przepisów prawa, Regulaminu lub Polityki prywatności każdy może zawiadomić Usługodawcę za pośrednictwem elektronicznego Formularza wiadomości lub przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected].

  7. Zapraszanie do założenia Konta w Portalu

  • 1)Usługodawca udostępnia Usługobiorcy, po zalogowaniu się do Portalu, link, który, po skopiowaniu, może być przesłany przez Usługobiorcę do dowolnej osoby trzeciej.
  • 2)Działanie linku polega na przekierowaniu osoby, która w niego kliknie, na stronę Formularza rejestracji w Portalu.
 • VI. PRAWA AUTORSKIE

  • 1.Strony internetowe Portalu są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Usługobiorcy na podstawie niniejszego Regulaminu pozostają zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub podmiotów udzielających Usługodawcy licencji na korzystanie z poszczególnych utworów prezentowanych w postaci zawartości Portalu.
  • 2.Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Usługobiorca nie może wykorzystywać całości lub części zawartości Portalu, chyba że co innego wynika z treści Regulaminu.
  • 3.Usługobiorca może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na Portalu w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych.
  • 4.Zabrania się ingerowania w kod stron Portalu.
  • 5.Jeżeli Treści stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Usługobiorca umieszczając w Portalu jakiekolwiek Treści oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do Treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych Treści (licencja), na polach eksploatacji określonych w cz. VI ust. 6 Regulaminu. Usługobiorca oświadcza, że w przypadku utworów, których nie jest Twórcą uzyskał zgodę od twórcy na wykonywanie w jego imieniu uprawnień z zakresu autorskich praw osobistych oraz udzielania zgód, o których mowa w cz. VI ust. 7-10 niniejszego regulaminu.
  • 6.Z chwilą publikacji Treści na Portalu, Usługobiorca udziela Usługodawcy na czas nieoznaczony licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, przenoszalnej, z prawem do udzielania sublicencji, bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z ww. utworów na następujących polach eksploatacji:
   • 1)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie egzemplarzy utworu dowolną techniką, w szczególności drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie, w tym zapisywanie w pamięci komputerów, bez względu na rodzaj nośnika,
   • 2)w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
   • 3)w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci intranet i Internet, na stronach internetowych należących do Usługodawcy lub administrowanych przez Usługodawcę, w szczególności na portalach społecznościowych, za pośrednictwem których Usługodawca prowadzi swoją komunikację biznesową, przesyłanie Treści za pośrednictwem poczty elektronicznej,
   • 4)wykorzystanie Treści w celu promocji i reklamy przedsiębiorstwa Usługodawcy;
  • 7.Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnie, nieograniczoną czasowo oraz terytorialnie zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw zależnych do utworów na polach eksploatacji, o których mowa w cz. VI ust. 6 Regulaminu.
  • 8.Usługobiorca zobowiązuje się nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych:
   • 1)nie wykonywać przysługujących mu autorskich praw osobistych do utworów, z zastrzeżeniem cz. VI ust. 9 Regulaminu,
   • 2)nie wykonywać nadzoru autorskiego,
   • 3)nie wymagać od Usługodawcy realizacji obowiązku informowania o podmiocie autorskich praw osobistych do utworu pierwotnego w przypadku wykonania przez Usługodawcę lub osoby działające na jego zlecenie, opracowania danego utworu.
  • 9.Zgłoszenie przez Usługobiorcę żądania usunięcia dotyczących go danych osobowych na podstawie art. 17 Rozporządzenia ogólnego ochronie danych (RODO), jest równoznaczne z wykonaniem przez Usługobiorcę przysługującego mu osobistego prawa autorskiego do anonimowego udostępnienia utworu.
  • 10.Usługobiorca wyraża zgodę na dokonywanie przez Usługodawcę zmian w Treściach i w tym zakresie zobowiązuje się nie wykonywać autorskiego prawa osobistego do nienaruszania treści i formy utworu.
  • 11.Licencja jest udzielona na czas nieoznaczony. W przypadku wypowiedzenia licencji, okres wypowiedzenia wynosi 5 lat.
 • VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  • 1.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   • 1)treści publikowane na Portalu przez Usługobiorców,
   • 2)treści dostępne na stronach internetowych, do których linki są zamieszczane na Portalu przez Usługobiorców,
   • 3)za skutki wejścia przez Usługobiorcę na strony internetowe, do których linki na Portalu są zamieszczane przez innego Usługobiorcę.
   • 4)szkody ponoszone przez Usługobiorcę w związku ze stosowaniem się do porad umieszczanych w Portalu.
  • 2.W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Usługobiorcę Treści w Portalu – Usługobiorca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Usługodawcy przed takimi roszczeniami, w tym złożyć pisemne oświadczenie o odpowiedniej treści lub podjąć inne wskazane przez Usługodawcę czynności, które uwolnią Usługodawcę od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. W szczególności zobowiązuje się wystąpić jako pozwany w miejsce Usługodawcy lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Usługodawcy do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Usługodawcy, zwracając przy tym Usługodawcy na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Usługodawcę wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego.
  • 3.Usługobiorca zobowiązuje się także zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie Usługodawca poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem, o którym mowa w cz. VII ust. 2. Regulaminu lub pozwem sądowym dotyczącym ww. roszczenia, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.
 • VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  • 1.Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.
  • 2.Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie reklamacji do TIM S.A., w szczególności drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
  • 3.Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
   • 1)dane Usługobiorcy (adres poczty elektronicznej, Nick – w przypadku reklamacji składanej za pośrednictwem poczty elektronicznej; imię i nazwisko, adres korespondencyjny – w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej),
   • 2)żądanie w stosunku do Usługodawcy,
   • 3)uzasadnienie reklamacji.
  • 4.Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację z wykorzystaniem takiego kanału komunikacji, jaki został użyty do złożenia reklamacji, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 • IX. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  Usługodawca, zwraca uwagę, że korzystając z Internetu, w tym korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną, istnieje ryzyko zarażenia systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie np. wirusy, robaki czy konie trojańskie. Niezależnie od faktu, iż Usługodawca na stronach Portalu podejmuje we własnym zakresie środki bezpieczeństwa, każdy użytkownik Internetu powinien zabezpieczyć własny komputer, choćby poprzez instalację programu antywirusowego z aktualną bazą wirusów oraz osobistego firewall’a. Na rynku są dostępne wysokiej jakości programy komercyjne jak i darmowe. Narzędzia te, w zależności od wybranej opcji, w mniejszym lub większym stopniu pozwalają na zabezpieczenie komputera przed niepożądanymi atakami ze strony innych użytkowników Internetu. Należy również podkreślić konieczność prawidłowego ustawienia przeglądarki internetowej. Często spotykanym rodzajem ataku jest atak opierający się na technice „phishing”. Polega ona na usiłowaniu wyłudzenia haseł. Ataki te są przeprowadzane poprzez wysyłanie do potencjalnej ofiary listu elektronicznego z prośbą o zalogowanie się do konta w danym serwisie, dostępnym rzekomo pod linkiem podanym w wiadomości. Linki najczęściej prowadzą do sfałszowanych stron, które w łudzący sposób przypominają oryginalne. Podczas procesu logowania się, podane hasła są przechwytywane z formularzy, a następnie wykorzystywane przez atakującego do zalogowania się do faktycznych kont ofiar. W celu uniknięcia ryzyka takiego ataku Usługobiorca powinien pamiętać, że Usługodawca nigdy nie wysyła wiadomości elektronicznych z prośbą o podanie haseł do kont użytkowników Portalu. W przypadku otrzymania takiej wiadomości, powinna ona wzbudzić podejrzliwość. Zalecane jest skontaktowanie się z Usługodawcą i poinformowanie o zaistniałej sytuacji. Usługobiorca nie powinien również otwierać stron podanych w linkach w tego typu wiadomościach. Pod żadnym pozorem nie należy przesyłać mailowo żadnych loginów i haseł do Portalu. Podczas logowania się do Portalu należy zwrócić uwagę, czy w pasku adresu strony wyświetlana jest informacja o korzystaniu przez stronę z protokołu HTTPS. Nie wolno ujawniać Loginu i Hasła osobom nieupoważnionym przez Usługobiorcę do dostępu do Konta, Należy wprowadzać Login oraz Hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom ich poznanie. Nie powinno się zapisywać Hasła, a samo Hasło powinno się zmieniać w regularnych odstępach czasu.

 • X. DANE OSOBOWE

  Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych klientów Portalu dostępne są w Polityce prywatności Portalu.

 • XI. COOKIES

  • 1.Podczas korzystania z Portalu Usługodawca instaluje w urządzeniu końcowym Usługobiorcy pliki cookies.
  • 2.Usługodawca informuje, że funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje Usługobiorca określone zostały w Polityce cookies Portalu.
 • XII. ZMIANA REGULAMINU

  • 1.Usługodawca ma prawo zmienić Regulamin z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:
   • 1)wprowadzenie nowych Usług, zmiana lub zaprzestanie świadczenia dotychczasowych Usług, w szczególności w skutek postępu technicznego, technologicznego, informatycznego, zmiany przepisów prawa,
   • 2)wprowadzenie nowych lub zmiana dotychczas obowiązujących przepisów prawa dotyczących Usługodawcy lub Usługobiorcy w szczególności mających wpływ na świadczenie usług drogą elektroniczną lub zawieranie umów na odległość, regulujących prawa i obowiązki konsumentów,
   • 3)zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, albo decyzji organów władzy i administracji publicznej wpływających na działalność Usługodawcy.
  • 2.Usługodawca powiadomi Usługobiorcę, który posiada Konto każdorazowo o planowanej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji Konta. Nowy Regulamin wejdzie w życie w terminie wskazanym w ww. powiadomieniu, przypadającym po dacie otrzymania przez Usługobiorcę ww. powiadomienia. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Usługodawcę z Usługobiorcą za pośrednictwem portalu Łączy nas napięcie (ŁNN) do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.
  • 3.Usługobiorca, który założył Konto może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Konta w terminie do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu. Wypowiedzenie umowy o korzystanie z Konta powoduje usunięcie Konta z dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
  • 4.Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.