POLITYKA PRYWATNOŚCI
PORTALU INTERNETOWEGO
WWW.LACZYNASNAPIECIE.PL

 • 1.Szanowny użytkowniku strony internetowej administrowanej przez TIM S.A., www.laczynasnapiecie.pl, zwanej dalej Portalem. Dokument, który czytasz jest dowodem na to, że TIM S.A. poważnie traktuje kwestię prywatności oraz wymogów prawnych, jakie w związku z jej ochroną nakładają na TIM S.A. przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 • 2.Celem niniejszego dokumentu jest przekazanie Ci niezbędnych oraz wymaganych prawem informacji na temat zasad przetwarzania przez TIM S.A. danych osobowych w związku z korzystaniem z Portalu.
 • 3.Na wstępie informacja dotycząca Administratora danych osobowych, tj. podmiotu, który ustala cele oraz decyduje o sposobie przetwarzania danych osobowych: jest nim TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, 53-612 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000022407, o kapitale zakładowym w wysokości 22.199.200,00 zł w całości wpłaconym, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 897-000-96-78, REGON: 930339253. We wszelkich sprawach dotyczących prywatności możesz się kontaktować z TIM S.A. poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 • 4.Określenia pisane wielką literą, użyte w niniejszej polityce prywatności, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Portalu dostępnego na stronie www.laczynasnapiecie.pl.
 • I. CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA, KATEGORIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

  1. ZGODA

  • TIM S.A. przetwarza Twoje dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1. lit. a RODO) w przypadku gdy: podajesz o sobie dodatkowe informacje wypełniając dobrowolnie pola w zakładce Ustawienia, po zalogowaniu się do Konta.
  • Dane zawarte w polu „Opis” oraz awatar są przetwarzane w celu prezentowania ww. informacji innym użytkownikom Portalu podczas korzystania przez nich z Portalu. Wyrażasz zgodę klikając na przycisk „Zapisz ustawienia” znajdujący się w zakładce Ustawienia, bezpośrednio pod ww. polami formularza.
  • Możesz w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie ww. dodatkowych danych usuwając treść w polu „Opis” lub usuwając awatar i klikając na przycisk „Zapisz ustawienia”.
  • Z poziomu ww. komunikatu będziesz mógł wyrazić zgodę lub nie na stosowanie cookies innych niż niezbędne do dostarczania usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym na instalowanie cookies przez podmioty trzecie i przekazywanie ww. podmiotom danych zbieranych za pośrednictwem tych cookies.
  • Możesz w każdej chwili cofnąć zgodę na instalację cookies innych niż niezbędne do dostarczania usługi świadczonej drogą elektroniczną, w ustawieniach przeglądarki internetowej na urządzeniu z którego korzystasz, zgodnie instrukcjami, o których mowa w cz. IX ust. 9 niniejszej Polityki prywatności. W przypadku cofnięcia zgody na instalację określonych typów plików cookies, musisz samodzielnie usunąć już zainstalowane cookies ze swojej przeglądarki.
  • Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych zebranych za pośrednictwem cookies do czasu cofnięcia zgody.
   Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem cookies instalowanych przez podmioty trzecie na podstawie zgody, znajdziesz w cz. IX ust. 10-14 Polityki prywatności.

  2. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY

  • TIM S.A. przetwarza Twoje dane osobowe w celu podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z TIM S.A. lub gdy jest to niezbędne do wykonania już zawartej umowy (art. 6 ust. 1. lit. b RODO). W praktyce wiąże się to z procedurą założenia Konta na Portalu oraz późniejszego korzystania z jego funkcjonalności. W ramach korzystania z funkcjonalności Konta TIM S.A. będzie przetwarzał Twoje dane w celu oznaczania Twoim Nickiem zamieszczanych przez Ciebie Treści. Ponadto, gdy dokonasz takiego wyboru w zakładce Ustawienia - w celu przesyłania Ci za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomień o reakcjach innych użytkowników Portalu na zamieszczane przez Ciebie Treści. TIM S.A. przetwarza również dane osobowe w związku z instalacją w Twoim urządzeniu pliku cookies wykorzystywanego do rozpoznawania urządzenia i utrzymania sesji podczas przechodzenia między stronami Portalu, gdy jesteś zalogowany do Konta na Portalu.

  3. OBOWIĄZEK PRAWNY

  • TIM S.A. może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na TIM S.A. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W praktyce oznacza to konieczność przetwarzania danych osobowych w związku z wywiązaniem się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych znajdujących zastosowanie w przypadku wydania nagród w ramach akcji promocyjnej, obowiązków wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną dotyczących rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji w związku z korzystaniem z Portalu, reklamacji składanych w związku z udziałem w akcji promocyjnej oraz obowiązków związanych z korzystaniem przez Ciebie z prawa do odstąpienia od umowy o założenie Konta, na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta.

  4. PRAWNIE UZASADNIONY INTERES TIM S.A. LUB PODMIOTU TRZECIEGO

  • 1)Profilowanie
   W oparciu o zbierane w sposób zautomatyzowany informacje dotyczące Twojej aktywności na Portalu, TIM będzie dokonywał oceny Twoich zainteresowań w celu prezentowania Ci treści na Portalu zgodnych z Twoimi zainteresowaniami.
  • 2)Wysyłanie newsletterów
   W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na wysyłanie newsletterów TIM S.A. będzie wysyłał do Ciebie za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości o konkursach, wydarzeniach, interesujących nowościach na stronie Portalu lub wiadomości o nowościach ofertowych, akcjach promocyjnych oraz eventach dotyczących TIM S.A.
  • 3)Kontaktowanie się z TIM S.A.
   Możesz kontaktować się z TIM S.A. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Formularza kontaktowego dostępnego na stronie Portalu. W takim przypadku możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prowadzenia z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie.
  • 4)Dochodzenie roszczeń przez TIM S.A. oraz obrona przed roszczeniami kierowanymi wobec TIM S.A.
   W przypadku naruszenia Regulaminu Portalu, TIM S.A., może dochodzić od Ciebie roszczeń odszkodowawczych.
   W przypadku skierowania przez Ciebie roszczeń wobec TIM S.A., TIM S.A. będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu obrony przez takimi roszczeniami.
  • 5)Organizowanie akcji promocyjnych
   Na Portalu TIM S.A. może organizować akcje promocyjne dla jego użytkowników. Może się to wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych w związku z wyłonieniem laureatów akcji promocyjnej, identyfikacją laureatów akcji promocyjnej, wysłania nagród za pośrednictwem poczty elektronicznej, pocztą lub kurierem.
  • 6)Rozliczalność
   Przechowywanie danych w celu zapewnienia rozliczalności, tj. w zakresie dokumentowania pozyskania od Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadkach gdy przetwarzanie odbywa się na takiej podstawie prawnej.
 • II. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w celach, o których mowa w cz. I pkt. 1-4. Polityki prywatności TIM S.A. może udostępniać Twoje dane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

  • 1)Podmiotom świadczącym usługi przewozowe (kurierom), podmiotom świadczącym usługi pocztowe - w związku z wysyłką korespondencji, nagród,
  • 2)podmiotowi świadczącemu usługę zarządzania treściami na Portalu internetowym - w związku z utrzymaniem działania Portalu,
  • 3)Google Ireland Ltd – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na instalację cookies dostarczonych przez ten podmiot, w związku z odtworzeniem przez Ciebie filmu osadzonego na stronie Portalu, pochodzącego z serwisu YouTube
  • 4)Vimeo Inc - w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na instalację cookies dostarczonych przez ten podmiot, w związku z odtworzeniem przez Ciebie filmu osadzonego na stronie Portalu, pochodzącego z serwisu Vimeo,
  • 5)Google LLC –w związku z korzystaniem przez TIM S.A. z narzędzi analitycznych udostępnianych przez ten podmiot,
  • 6)Facebok Ireland Ltd – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na instalację cookies dostarczonych przez ten podmiot, w związku z korzystaniem przez TIM S.A. z narzędzia Facebook Pixel.
  • 7)Microsoft Ireland Operations Ltd. - w związku z korzystaniem przez TIM S.A. z usługi poczty elektronicznej świadczonej przez ten podmiot i komunikowaniem się z Tobą, za jej pośrednictwem,
  • 8)Podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego oraz pełnomocnikom procesowym reprezentującym TIM S.A. w związku z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami,
 • III. PLANOWANY OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w cz. I niniejszej Polityki prywatności.

  • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (cz. I pkt. 1 Polityki prywatności), TIM S.A. przetwarza dane osobowe do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody.
  • TIM S.A. przetwarza dane osobowe, zbierane za pośrednictwem cookies własnych do czasu wylogowania z Konta w Portalu, zamknięcia strony Portalu lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
  • W przypadku zgody na instalację cookies podmiotów trzecich, podmioty te przechowują informacje zbierane za pośrednictwem cookies przez okresy wskazane w politykach prywatności tych pomiotów tj.:
  • W przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy (cz. I pkt. 2 Polityki prywatności), TIM S.A. przetwarza dane osobowe do upływu okresu przedawnienia wynikających z nich roszczeń cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies własnych, które są przechowywane do czasu wylogowania z Konta w Portalu, zamknięcia strony Portalu lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
  • W przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego (cz. I pkt. 3 Polityki prywatności) okres przetwarzania danych wynika z przepisów prawa. W przypadku zgłoszenia reklamacji związanej z usługami świadczonymi na Portalu, TIM S.A. przetwarza dane osobowe do upływu okresu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć w związku ze złożeniem danej reklamacji.
  • W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu TIM S.A. lub podmiotu trzeciego (cz. I pkt 4 Polityki prywatności) okres przechowywania danych osobowych jest różny w zależności od szczegółowego celu przetwarzania:
   • -w przypadku profilowania, TIM S.A. przetwarza dane osobowe do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu na podstawie art. 21 ust.1 lub ust. 2 RODO.
   • -W przypadku dochodzenia roszczeń przez TIM S.A. lub w celu podjęcia obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec TIM S.A., TIM S.A. przetwarza dane osobowe w tym celu do momentu wyegzekwowania dochodzonego roszczenia lub przedawnienia roszczeń, w zależności które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
   • -W przypadku organizowania akcji promocyjnych, TIM S.A. przetwarzana dane osobowe w tym celu do czasu przedawnienia roszczeń związanych z organizacją danej akcji promocyjnej.
   • -W przypadku prowadzenia z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie, TIM S.A. przetwarza dane osobowe przez czas trwania ww. komunikacji, a po jej zakończeniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć w związku z przedmiotem danej komunikacji.
   • -w przypadku wysyłania do Ciebie informacji handlowych, TIM S.A. przetwarza dane osobowe do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przesyłanie informacji handlowych lub do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO.
   • -W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu rozliczalności, TIM S.A. przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do wykazania, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody.
 • IV. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  • 1.PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH
   Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii danych, w tym drogą elektroniczną.
  • 2.PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH
   Masz prawo żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych. Masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych ww. danych osobowych. Możesz to zrobić w najprostszy sposób logując się do Konta i zmieniając dane w zakładce Ustawienia. Nie jest możliwe zmienienie adresu poczty elektronicznej, użytego podczas założenia Konta w Portalu.
  • 3.PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

   Masz prawo żądania usunięcia przez TIM S.A. Twoich danych osobowych w przypadku gdy:

   • a)dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
   • b)wniesiesz sprzeciw, z uwagi na swą szczególną sytuację wobec przetwarzania przez TIM S.A. danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego celu TIM S.A. lub podmiotu trzeciego i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
   • c)wniesiesz sprzeciw przeciwko przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego
   • d)Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • e)Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub w prawie polskim, któremu podlega TIM S.A.

   TIM S.A. zwraca jednak uwagę, że prawo to podlega istotnym ograniczeniom. TIM S.A. nie będzie mógł spełnić Twojego żądania jeśli dalsze przetwarzanie jest niezbędne do:

   • a)wywiązania się przez TIM S.A z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na podstawie prawa unijnego lub prawa krajowego.
   • b)ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  • 4.PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

   Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jeśli:

   • 1)kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający TIM S.A. sprawdzić prawidłowość tych danych;
   • 2)przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • 3)TIM S.A. nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • 4)wniosłeś sprzeciw z uwagi na swą szczególną sytuację, wobec przetwarzania przez TIM S.A. danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego celu TIM S.A. lub podmiotu trzeciego – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie TIM S.A. są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
  • 5.PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH

   Masz prawo otrzymania w postaci pliku w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu przez programy komputerowe, dostarczonych przez Ciebie danych, które TIM S.A. przetwarza w sposób zautomatyzowany na podstawie zawartej z Tobą umowy lub na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Masz również prawo żądania przesłania ww. pliku innemu administratorowi danych o ile jest to technicznie możliwe.

  • 6.PRAWO DO SPRZECIWU
   • Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionym celu TIM S.A. lub podmiotu trzeciego. (cz. I ust. 4 niniejszej Polityki prywatności).

    TIM S.A. ma prawo odmówić zaprzestania przetwarzania Twoich danych jeśli wykaże:
    • -istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów lub praw i wolności lub
    • -istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   • Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw jeśli TIM S.A. przetwarza Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Najłatwiej można to zrobić klikając na link znajdujący się w treści każdej wiadomości elektronicznej zawierającej informacje handlowe, przesłanej przez TIM S.A.
 • V. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

  Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • VI. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

  • 1.W celu założenia konta w Portalu konieczne jest podanie następujących danych, tj. adres e-mail, Nick, hasło logowania do konta. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia założenie konta w Portalu.
  • 2.W związku z udziałem w akcji promocyjnej realizowanej za pośrednictwem Portalu, konieczne może być podanie danych osobowych określonych w regulaminie danej akcji promocyjnej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych uniemożliwi wzięcie udziału w akcji promocyjnej lub odebranie nagrody.
  • 3.W celu skontaktowania się z TIM S.A. za pośrednictwem Formularza kontaktowego dostępnego na stronie Portalu konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej. Dodatkowo możesz podać imię, nazwisko lub nazwę firmy. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania przynajmniej adresu poczty elektronicznej uniemożliwia przesłanie do TIM S.A. wiadomości za pośrednictwem ww. Formularza kontaktowego.
  • 4.W celu złożenia reklamacji w związku z korzystaniem z Portalu, konieczne jest podanie Nicka oraz adresu poczty elektronicznej użytego podczas zakładania konta w Portalu– w przypadku reklamacji składanej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego – w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi rozpatrzenie złożonej reklamacji.
  • 5.W celu odstąpienia od umowy o korzystanie z Konta, konieczne jest podanie Nicka oraz adresu poczty elektronicznej podanej podczas zakładania Konta w Portalu. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi identyfikację niezbędną do powiązania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy z danymi pozyskanymi przez TIM S.A. w toku zakładania Konta.
 • VII. ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH

  TIM S.A. pozyskuje Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie

 • VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

  • 1.W związku z korzystaniem przez TIM S.A. z usługi poczty elektronicznej świadczonej przez Microsoft Ireland Operations Ltd. i komunikowaniem się z Tobą, za jej pośrednictwem, dane osobowe mogą być przekazywane do serwerów znajdujących się w USA, gdzie są następnie przechowywane przez Microsoft Corporation. Microsoft Corporation przystąpił do programu EU-US Privacy Shield, co oznacza, iż zobowiązała się stosować odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy Unii europejskiej
  • 2.W przypadku akceptacji przez Ciebie cookies instalowanych na stronie Portalu przez podmioty trzecie, dane zbierane za pośrednictwem tych cookies mogą być przekazywane do państw trzecich przez podmioty, na rzecz których wyrażasz zgodę, zgodnie z informacjami, o których mowa w cz. IX ust. 10-14 Polityki prywatności.
 • IX. COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

  TIM S.A. pozyskuje Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie

  • 1.Podczas korzystania z Portalu Usługodawca instaluje w urządzeniu końcowym Usługobiorcy pliki cookies.
  • 2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i mogą być odczytywane bądź przez system teleinformatyczny TIM S.A. (cookies własne) lub przez system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • 3.W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” ( persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania z Konta w Portalu, zamknięcia strony Portalu lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
  • 4.TIM S.A. stosuje „niezbędne” pliki cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu.
  • 5.TIM S.A informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.
  • 6.Podczas pierwszego wejścia na stronę Portalu zostanie Ci wyświetlony komunikat o stosowaniu cookies. Z poziomu ww. komunikatu będziesz mógł wyrazić zgodę lub nie wyrazić zgody na stosowanie niektórych plików cookies. Wyrażenie zgody na instalację cookies innych niż niezbędne do prawidłowego działania strony Portalu jest dobrowolne. Po wyrażeniu zgody zawsze możesz zmienić swoją decyzję i zmienić ustawienia plików cookies z poziomu swojej przeglądarki lub w ogóle usunąć pliki cookies. Zmiana ustawień przeglądarki skutkująca cofnięciem zgody na instalację cookies nie wpływa na legalność stosowania cookies do czasu cofnięcia ww. zgody.
  • 7.9. Kompleksowe informacje o sposobie zmiany sposobu przechowywania lub dostępu do plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych najpopularniejszych przeglądarek internetowych dostępne są pod poniższymi linkami:
   Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
   Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
   Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
   Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
   Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
  • 8.O ile wyrazisz na to zgodę TIM S.A. będzie korzystać z narzędzia Google Analytics i Google Tag Manager udostępnionego przez Google LLC, pozwalającego na mierzenie, analizowanie i raportowanie Twoich zachowań na Portalu, w celu zrozumienia sposobu korzystania przez Ciebie z Portalu. Informacje zbierane za pośrednictwem cookies instalowanego przez Google LLC mogą być przekazywane do serwerów znajdujących się w USA, gdzie są następnie przechowywane. Google LLC przystąpiło do programu EU-US Privacy Shield, co oznacza, iż zobowiązało się stosować odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy europejskiej.
  • 9.O ile wyrazisz na to zgodę TIM S.A. będzie korzystać z narzędzia Google Ads udostępnionego przez Google Ireland Ltd z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, w celu personalizowania reklam. Informacje zbierane za pośrednictwem cookies instalowanego przez Google Ireland Ltd mogą być przekazywane do serwerów znajdujących się w USA, gdzie są następnie przechowywane na serwerach Google LLC. Google LLC przystąpiło do programu EU-US Privacy Shield, co oznacza, iż zobowiązało się stosować odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy europejskiej.
  • 10.O ile wyrazisz na to zgodę, TIM S.A. będzie korzystać z narzędzia marketingowego Facebook Pixel udostępnionego przez Facebook Ireland Ltd (adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland). Narzędzie to wykorzystuje pliki cookies, sygnały nawigacyjne i inne podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z Portalu oraz innych miejsc w Internecie w celu używania przez Facebook Ireland Ltd do świadczenia usług pomiarów i personalizowania reklam, uwzględniających sposób korzystania przez Ciebie z Portalu. Więcej na temat zbieranych danych oraz zasad ich przetwarzania przez Facebook Ireland Ltd znajdziesz tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Informacje zbierane za pośrednictwem cookies instalowanego przez Facebook Ireland Ltd mogą być przekazywane na rzecz Facebook Inc. do serwerów znajdujących się w USA, gdzie są następnie przechowywane. Facebook Inc przystąpił do programu EU-US Privacy Shield, co oznacza, iż zobowiązał się stosować odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy europejskiej.
  • 11.O ile wyrazisz na to zgodę, TIM S.A. będzie korzystać z narzędzia LinkedIn Insight udostępnionego przez LinkedIn Ireland Unlimited Company (adres: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland). Narzędzie to wykorzystuje pliki cookies, sygnały nawigacyjne i inne podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z Portalu oraz innych miejsc w Internecie w celu używania przez LinkedIn Ireland Unlimited Company do świadczenia usług pomiarów i personalizowania reklam, uwzględniających sposób korzystania przez Ciebie z Portalu. Więcej na temat zbieranych danych oraz zasad ich przetwarzania przez LinkedIn Unlimited Company znajdziesz tu https://www.linkedin.com/profinder?trk=hb_ft_profinder. Informacje zbierane za pośrednictwem cookies instalowanego przez LinkedIn Ireland Unlimited Company mogą być przekazywane do serwerów znajdujących się w USA, gdzie są następnie przechowywane przez LinkedIn Corporation. LinkedIn Corporation przystąpił do programu EU-US Privacy Shield, co oznacza, iż zobowiązał się stosować odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy europejskiej.
  • 12.Na stronach Portalu znajdują się osadzone filmy wideo pochodzące z serwisu YouTube lub Vimeo.com. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies dostarczane przez Google Ireland Ltd z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (YouTube) lub Vimeo Inc z siedzibą 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA (Vimeo). Pliki cookies są ładowane do Twojej przeglądarki dopiero podczas odtwarzania danego filmu. Odtwarzając dany film wyrażasz zgodę na instalację ww. plików. Jeśli nie chcesz instalacji ww. plików, nie powinieneś odtwarzać filmów pochodzących z serwisu YouTube lub Vimeo. Odtwarzając film pochodzący z serwisu odpowiednio YouTube lub Vimeo, odpowiednio Google Ireland Ltd lub Vimeo Inc uzyska dzięki temu informację o wyświetleniu przez Twoją przeglądarkę strony Portalu, nawet jeśli nie posiadasz profilu w serwisie YouTube, bądź nie jesteś do niego zalogowany w chwili wejścia na stronę Portalu. Ww. informacje wraz z Twoim adresem IP są przekazywane przez przeglądarkę internetową do serwera Google Ireland Ltd (YouTube) lub Vimeo Inc (Vimeo), przy czym, serwery te mogą znajdować się w USA. Ww. podmioty przystąpiły do programu EU-US Privacy Shield, co oznacza, iż zobowiązały się stosować odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy Unii europejskiej. Jeśli jesteś zalogowany/a ww. informacje zostaną przypisane przez odpowiednio Google Ireland Ltd lub Vimeo Inc do Twojego profilu w danym serwisie. Więcej na temat zbieranych danych oraz zasad ich przetwarzania przez odpowiednio Google Ireland Ltd lub Vimeo Inc jest określony w polityce prywatności danego serwisu: Google Ireland Ltd: https://policies.google.com/privacy?hl=pl., Vimeo Inc: https://vimeo.com/privacy#how_to_contact_us, Jeśli chcesz zapobiec przyporządkowaniu przez odpowiednio Google Ireland Ltd lub Vimeo Inc do Twojego profilu w danym serwisie informacji zebranych o Twoim urządzeniu końcowym podczas odwiedzin na Portalu, musisz się wylogować z danego serwisu przed wejściem na stronę Portalu.
 • IX. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

  • 1.TIM S.A. stosuje środki techniczne oraz organizacyjne zabezpieczając dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem, stosowne do stwierdzonego ryzyka związanego z przetwarzaniem danych.
  • 2.W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Ciebie podczas logowania się do konta w Portalu, TIM S.A. zapewnia szyfrowanie połączenia z serwerem z użyciem certyfikatu HTTPS.
  • 3.Podjęte przez TIM S.A. działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli sam nie zachowujesz zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinieneś zachować w poufności Login i Hasło do konta w Portalu i nie udostępniać ich osobom trzecim. TIM S.A. nie będzie zwracał się do Ciebie o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania.
  • 4.W celu uniemożliwienia korzystania z Konta osobom nieuprawnionym powinieneś każdorazowo wylogować się po zakończeniu korzystania z Portalu.
  • 5.Polityka prywatności obowiązuje od dnia